Regulamin


Tutaj znajduje się regulamin Zostań Aplikantem w wersji obowiązującej od 14.02.2023 r.

Wersje archiwalne:

W regulaminie zwracamy się do Ciebie „per Ty” i staramy się używać prostego słownictwa, żeby nie przygniatać Cię formalnymi i skomplikowanymi terminami.

Tam, gdzie wypowiadamy się w liczbie mnogiej i posługujemy sformułowaniami typu „my”, „nasze” itp., mamy na myśli następujący podmiot stojący za Zostań Aplikantem: Jakub Ratajczak Software Development, ul. Henryka IV Probusa 7, 02-496 Warszawa, NIP: 5222729164.

W sprawach dotyczących Zostań Aplikantem możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail info@zostanaplikantem.pl lub numerem telefonu +48 798 922 982, z tym, że zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, ponieważ jest to najbardziej efektywny sposób kontaktu z nami.


§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Aplikacja – aplikacja mobilna Zostań Aplikantem możliwa do zainstalowania na urządzeniach z systemem Android lub iOS,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z nami umowę niezwiązaną bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) - osoba fizyczna zawierająca z nami umowę bezpośrednio związaną z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://zostanaplikantem.pl/regulations,
 5. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://zostanaplikantem.pl i jej rozszerzeniami,
 6. Usługa – usługa cyfrowa, która polega na tym, że zapewniamy Ci możliwość rozwiązywania testów prawniczych przeznaczonych do przygotowania się do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką i radcowską lub do konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską, korzystania z systemu powtórek, tworzenia własnych fiszek prawniczych oraz śledzenia postępów w nauce poprzez moduł statystyk pokazujący m.in. ukończone testy, liczbę pytań jakie pozostały jeszcze do rozwiązania i średnią skuteczność.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Korzystając z Serwisu, możesz nieodpłatnie zapoznać się z jego publicznie dostępną zawartością oraz zarejestrować konto użytkownika, co stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez Twoje środowisko cyfrowe. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, bez konieczności podawania danych osobowych. Rejestracja konta użytkownika wymaga podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do tego celu.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzenia z zainstalowanym systemem Android w wersji od 5.0 lub iOS w wersji od 12.4. Aplikacja dostępna jest do pobrania w Google Play oraz App Store. Z chwilą pobrania Aplikacji, udzielamy Ci niewyłącznej licencji na instalację Aplikacji na swoim urządzeniu, przechowywanie Aplikacji w pamięci urządzenia oraz korzystanie z Aplikacji.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Jeżeli stwierdzisz jakieś nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub Aplikacji, zgłoś to nam.
 8. Z uwagi na to, że Serwis oraz Aplikacja stanowią systemy teleinformatyczne zarządzany przez nas, możemy prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu lub Aplikacji oraz świadczenie usług na jak najwyższym poziomie.

§ 3
Ogólne zasady korzystania z Usługi

 1. Z Usługi możesz korzystać za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu.
 2. Z Usługi możesz korzystać w wariancie nieodpłatnym albo odpłatnym. Szczegóły opisane są w dalszej części Regulaminu.
 3. Usługa jest Ci dostarczana w modelu „as it is”, czyli taka, jaka jest. Nie dostosowujemy Usługi do Twoich indywidualnych potrzeb, ani nie zapewniamy jej przydatności do szczególnych celów określanych przez Ciebie, a proces rozwoju Usługi zależny jest od naszych wyłącznych decyzji.
 4. Z Usługą możesz zapoznać się w ramach nieodpłatnego wariantu. W ten sposób, możesz podjąć decyzję, czy Usługa odpowiada Twoim potrzebom.
 5. Ze względu na charakter Usługi, możemy dokonywać zmian w Usłudze z uzasadnionych przyczyn, takich jak konieczność dostosowania Usługi do zmian technicznych, zmian przepisów prawa, zmian trendów na rynku szkoleniowym, zmian oczekiwań lub potrzeb użytkowników Usługi.
 6. O dokonywanych w Usłudze zmianach informujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez komunikaty systemowe wyświetlane Ci za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu, z wyjątkiem aktualizacji pytań dostępnych w ramach Usługi, które to pytania aktualizowane są automatycznie do aktualnego stanu prawnego oraz dodawania nowych pytań.
 7. W przypadku zmiany w Usłudze, zawartą z nami umowę możesz wypowiedzieć bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dokonania zmiany tylko wtedy, gdy zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp do Usługi lub korzystanie z Usługi, i tylko w sytuacji, gdy w ramach zawartej z nami umowy występujesz jako Konsument lub PNPK.

§ 4
Wariant nieodpłatny Usługi

 1. W przypadku wariantu nieodpłatnego, masz dostęp wyłącznie do pytań związanych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Korzystanie z Usługi w wariancie nieodpłatnym możliwe jest:
  1. za pośrednictwem Aplikacji, bez konieczności rejestracji konta użytkownika, po kliknięciu w przycisk „Wypróbuj” widocznym na ekranie po pierwszym uruchomieniu Aplikacji (kliknięcie w przycisk „Wypróbuj” prowadzi do zawarcia umowy o dostarczanie Usługi w wariancie nieodpłatnym, umowa zawierana jest na czas nieokreślony i każda ze stron może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie),
  2. za pośrednictwem Aplikacji, po zalogowaniu się do konta użytkownika zarejestrowanego zgodnie z § 5 Regulaminu,
  3. za pośrednictwem Serwisu, po zalogowaniu się do konta użytkownika zarejestrowanego zgodnie z § 5 Regulaminu.

§ 5
Konto użytkownika

 1. Rejestracja konta użytkownika odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
 2. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie adresu e-mail oraz hasła. Dane te wykorzystujesz do logowania się do konta użytkownika.
 3. Rejestracja konta użytkownika prowadzi do zawarcia umowy o dostarczanie Usługi w wariancie nieodpłatnym. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, wszystkie treści dostarczone lub wytworzone przez Ciebie w trakcie korzystania z Usługi są trwale usuwane, bez możliwości ich odtworzenia, po upływie 14 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
 4. Konto użytkownika pozwala Ci na korzystanie z Usługi. Po skutecznym zalogowaniu się do konta użytkownika widoczny jest panel umożliwiający podejmowanie określonych akcji zgodnie z funkcjami dostępnymi w ramach Usługi.

§ 6
Wariant odpłatny Usługi

 1. Wariant odpłatny Usługi dostępny jest w różnych pakietach zaprezentowanych w Serwisie. Wybór pakietu ma wpływ na zakres pytań, do których masz dostęp oraz okres, w którym możesz korzystać z Usługi w wariancie odpłatnym. Możemy zmieniać dostępne pakiety, w tym zakres pytań oraz czas dostępu, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Ciebie na podstawie umowy zawartej przed zmianą.
 2. Decydując się na odpłatny wariant Usługi, wybierasz pakiet, w ramach którego korzystasz z Usługi, składasz odpowiednie oświadczenia za pomocą checkboxów oraz płacisz z góry cenę za dostarczanie Ci Usługi zgodnie z wybranym pakietem. Obowiązuje cena widoczna w Serwisie w chwili zawierania umowy. Jeżeli posiadasz kod promocyjny, możesz obniżyć cenę, wprowadzając posiadany kod w przeznaczonym do tego miejscu.
 3. Z chwilą zapłaty ceny zawierana jest umowa o dostarczanie Ci Usługi w wariancie odpłatnym, w ramach wybranego przez Ciebie pakietu. Umowa zawierana jest na czas określony odpowiadający okresowi, w którym możesz korzystać z Usługi wynikający z wybranego przez Ciebie pakietu.
 4. Umowa wygasa po upływie czasu, na który jest zawarta. Po wygaśnięciu umowy, możesz zawrzeć kolejną, jeśli nadal chcesz korzystać z Usługi w wariancie odpłatnym. Kolejną umowę możesz zawrzeć również w trakcie obowiązywania poprzedniej – w takiej sytuacji, ta kolejna umowa rozpoczyna obowiązywać po wygaśnięciu poprzedniej. Wygaśnięcie umowy nie pozbawia Cię dostępu do Usługi – Usługa nadal jest Ci dostarczana, z tym, że w wariancie nieodpłatnym, na podstawie umowy, o której mowa w § 4 Regulaminu.

§ 7
Ogólne informacje na temat płatności

 1. Płatności wnoszone w związku z zawieranymi umowami obsługiwane są przez zewnętrznego operatora - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 2. Dane płatnicze podajesz bezpośrednio na stronie internetowej operatora płatności.
 3. Nie mamy wglądu do podawanych przez Ciebie danych płatniczych, takich jak numer karty, data ważności, kod CCV itp.
 4. Jeżeli prosisz o wystawienie faktury, jest ona Ci doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8
Twoje obowiązki

 1. Jesteś zobowiązany korzystać z Usługi w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami. W szczególności, jesteś zobowiązany:
  1. zabezpieczyć dane umożliwiające korzystanie z Usługi przed dostępem osób nieupoważnionych,
  2. nie umożliwiać dostępu do Usługi innym osobom,
  3. nie dzielić konta użytkownika z innymi osobami,
  4. zabezpieczyć swoje środowisko cyfrowe przed złośliwym oprogramowaniem, atakami hakerskimi itp., np. poprzez instalację oprogramowania antywirusowego,
  5. nie podejmować prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do zasobów związanych z Usługą, które nie są przeznaczone do Twojego użytku,
  6. nie podejmować działań mających negatywny wpływ na infrastrukturę techniczną lub teleinformatyczną (serwer, baza danych, oprogramowanie itp.) zapewnianą przez nas na potrzeby funkcjonowania Usługi, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
  7. nie odsprzedawać dostępu do Usługi,
  8. nie podejmować prób tłumaczenia, przystosowywania, zmieniania układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Usłudze.
 2. W przypadku naruszenia powyższych zasad, możemy wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym łączącą nas umowę. W takiej sytuacji, wszystkie treści dostarczone lub wytworzone przez Ciebie w trakcie korzystania z Usługi są trwale usuwane, bez możliwości ich odtworzenia, po upływie 14 dni od wypowiedzenia umowy.

§ 9
Dostępność Usługi

 1. Zapewniamy, co do zasady, dostępność Usługi przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i wszystkie dni w roku, przy czym dostępność Usługi może ulec ograniczeniu w przypadku:
  1. awarii lub błędów,
  2. prac konserwacyjnych,
  3. wystąpienia siły wyższej,
  4. działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Usługi,
  5. innych okoliczności, niezależnych od nas, w tym awarii, błędów i prac konserwacyjnych po stronie dostawców zewnętrznych, z których usług korzystamy.
 2. Nie gwarantujemy stałej dostępności Usługi. Podejmujemy jednak wszelkie racjonalne starania, by czas zawieszenia funkcjonowania Usługi był jak najkrótszy.
 3. Informujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te mają charakter istotny i wymagają dłuższego czasu. Staramy się, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych.

§ 10
Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli zawierasz z nami umowę jako Konsument lub PNPK, możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Jeżeli wykonujesz prawo odstąpienia od umowy po uprzednim zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, masz obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz do nas wiadomość na adres info@zostanaplikantem.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Ci otrzymane od Ciebie z tytułu umowy płatności, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Regulaminu, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania nas o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, tracisz możliwość korzystania z Usługi, a wszystkie treści dostarczone lub wytworzone przez Ciebie w trakcie korzystania z Usługi są trwale usuwane, bez możliwości ich odtworzenia, po upływie 14 dni od odstąpienia od umowy.

§ 11
Odpowiedzialność

 1. Jeżeli nie zawierasz z nami umowy jako Konsument lub PNPK, rękojmia za wady, o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona. Ponadto, w takiej sytuacji, wyłączona jest również odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, z tym jednak zastrzeżeniem, że wyłączenie odpowiedzialności dotyczy tylko szkód wyrządzonych nieumyślnie. W razie uznania powyższego wyłączenia za nieważne, nasza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty, jaką zapłaciłeś nam z tytułu umowy, której dotyczy kierowane do nas roszczenie, do momentu zaistnienia zdarzenia uzasadniającego naszą odpowiedzialność.
 2. Jeżeli zawierasz z nami umowę jako Konsument lub PNPK, jesteśmy odpowiedzialni za zgodność Usługi z umową.
 3. Zgodność Usługi z umową ocenia się według bezwzględnie obowiązujących zasad określonych w ustawie o prawach konsumenta.
 4. Ponosimy odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową masz możliwość korzystania z Usługi.
 5. Twoje uprawnienia w razie niezgodności Usługi z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Dla Twojej wygody, przygotowaliśmy wyciąg z tych przepisów, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Reklamacje dotyczące Usługi możesz składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres info@zostanaplikantem.pl. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na Twoją identyfikację, opis problemu będącego przyczyną składania reklamacji oraz oczekiwania związane z reklamacją. Dla Twojej wygody, przygotowaliśmy wzór formularza reklamacyjnego, którym możesz się posłużyć w celu przygotowania reklamacji. Wzór dostępny jest tutaj. Na każdą reklamację udzielamy odpowiedzi w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 7. Jeżeli zawierasz z nami umowę jako Konsument, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in.:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 8. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów możesz szukać tutaj. Możesz również skorzystać z europejskiej platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, a podstawowym celem przetwarzania tych danych jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz związane z plikami cookies opisane są w polityce prywatności.

§ 13
Pozostałe postanowienia

 1. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.
 2. O każdej zmianie Regulaminu jesteś informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z określeniem daty, od której obowiązuje zmieniony Regulamin.
 3. Jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp do Usługi lub korzystanie z Usługi, może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, w ciągu 30 dni od poinformowania Cię o zmianie.
 4. Wszelkie spory związane z umowami rozpatrywane są przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na nasze miejsce siedziby. Postanowienie to nie znajduje do Ciebie zastosowania, jeżeli zawierasz umowę jako Konsument lub PNPK - w takim przypadku, właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.Załącznik nr 1 – wyciąg z przepisów ustawy o prawach konsumenta


Art. 43m [Niezgodność z umową treści lub usługi cyfrowej]

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 2. Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 4. Przedsiębiorca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

Art. 43n [Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpienie od umowy]

 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3;
  2. przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z art. 43m ust. 4;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m;
  5. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

Art. 43o [Zobowiązania przedsiębiorcy]

 1. Po odstąpieniu od umowy przedsiębiorca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
  3. zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. Przedsiębiorca udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3.
 3. Przedsiębiorca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt przedsiębiorcy.
 4. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.
 5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
 6. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły: Polityka prywatności.
Ok, rozumiem