Zostań aplikantem - testy na aplikacje prawnicze

Regulamin korzystania z Platformy „Zostań aplikantem”

obowiązujący od dnia 29 grudnia 2018 r. (dalej: „Regulamin”)
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora w ramach aplikacji mobilnej „Zostań aplikantem” (dalej: „Aplikacja”) oraz strony internetowej pod adresem https://zostanaplikantem.pl („Strona”), zwanych dalej łącznie „Platformą”.
  2. Przed dokonaniem rejestracji, użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  3. Właścicielem i administratorem Platformy, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Jakub Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Ratajczak Software Development, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Henryka IV Probusa 7, 02-496 Warszawa, NIP: 5222729164 (dalej: „Operator”), z którym można się skontaktować, w kwestiach związanych z Platfromą, poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres: info@zostanaplikantem.pl.
  4. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy (dalej: „Usługi”) polegają na udostępnieniu treści cyfrowych, w szczególności na:
   1. możliwości rozwiązywania testów prawniczych z wybranych aktów prawnych,
   2. możliwości rozwiązywania zestawów pytań testowych, w oparciu o które zostały przygotowane egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką i radcowską,
   3. możliwości tworzenia fiszek prawniczych w Aplikacji,
   4. możliwości zapisywania wyników ukończonych testów prawniczych.
  5. Korzystanie ze wszystkich funkcji Platformy jest możliwe po dokonaniu rejestracji przez Stronę i wykupieniu dostępu (uiszczeniu opłaty).
  6. Rejestracja odbywa się przez podanie w formularzu rejestracyjnym danych niezbędnych do korzystania z Platformy.
  7. Wysokość opłat dostępna będzie bezpośrednio na Stronie. Opłata wskazana na Stronie podana jest w polskich złotych i stanowi cenę brutto.
  8. Użytkownik będzie dokonywać płatności za pośrednictwem PayU S.A. Na wyraźną prośbę użytkownika Operator wystawi fakturę VAT.
  9. Dostęp i korzystanie z Platformy użytkownik otrzymuje na czas określony.
  10. Aplikację można pobrać bezpłatnie z następujących sklepów:
   1. App Store (dla systemu iOS),
   2. Google Play (dla systemu Android).
   Operator nie pobiera innych opłat za korzystanie z Aplikacji.
  11. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji oraz korzystania ze Strony pokrywają użytkownicy Platformy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych.
  12. Umowa o świadczenie usług polegających na umożliwieniu użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Platformy zostaje zawarta po dokonaniu rejestracji w momencie wykupienia dostępu. Platforma oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, układ prezentowanych na Platformie treści i elementy graficzne stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub osób trzecich.
  13. Rozwiązanie umowy następuje:
   1. w każdym czasie, na pisemne żądanie użytkownika wysłane na adres email info@zostanaplikantem.pl;
   2. po upływie okresu na jaki został wykupiony dostęp;
   3. w razie zakończenia przez Operatora świadczenia Usług.
  14. W przypadku rozwiązania umowy nie jest możliwy zwrot pieniędzy za dostarczone w ramach umowy treści cyfrowe.
  15. Rejestracja przez stronę jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zasady dostępu i minimalne wymagania techniczne
  1. Strona dostępna jest dla wszystkich użytkowników posiadających urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Safari), zaktualizowaną do najnowszej wersji i z włączoną obsługą JavaScript i Cookies. Do korzystania ze Strony wymagane jest aktywne połączenie internetowe.
  2. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
  3. W celu uruchomienia i korzystania z Aplikacji system teleinformatyczny urządzenia mobilnego musi spełniać następujące wymagania techniczne:
   1. dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9.0,
   2. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.2.
  4. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu.
  5. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
  6. W przypadku Aplikacji aktywne połączenie internetowe nie jest wymagane do: (i) przeglądania i wykonywania już rozpoczętych testów, (ii) przeglądania i usuwania ukończonych testów, (iii) tworzenia, edycji i usuwania fiszek, (iv) tworzenia, edycji i usuwania wpisów w kalendarzu, (v) powtarzania pytań zamieszczonych w systemie powtórek.
  7. Operator może publikować aktualizacje Aplikacji. Do prawidłowego działania Aplikacji oraz dostępu do wszystkich jej funkcji, niezbędne jest regularne aktualizowanie Aplikacji.
 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy
  1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, a w przypadku Aplikacji również zgodnie z regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, dobrymi obyczajami, w tym w szczególności zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych. W przeciwnym razie Operator ma prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług.
  2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   1. korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
   2. korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
   3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Platformy jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
  3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Platformy.
  4. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Platformy, w całości lub we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Odpowiedzialność operatora
  1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Platformy, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Usług ani stałych parametrów jakości dostępu do nich. Jakość i dostęp są uzależnione od przepustowości sieci internetowej pośredniczącej pomiędzy Operatorem a użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Operatora.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
   2. szkody powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Platformy;
   3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Platformy i Usług.
 5. Zakończenie korzystania z Platformy
  1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Platformy, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Platformy. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej odinstalowania z urządzenia mobilnego.
  2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających dobre obyczaje lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności w jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Platformy i Usług.
  3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Platformy, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem, bez uszczerbku dla praw nabytych przez użytkowników.
 6. Polityka prywatności
  1. W celu zapewnienia działalności Platformy Operator przetwarza dane osobowe jej użytkowników.
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Platformy, tj. w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji, które ich dotyczą, a także uprawnienia użytkowników Platformy w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych określa Polityka prywatności Platformy „Zostań aplikantem”, dostępna pod adresem https://zostanaplikantem.pl/privacy-policy.
 7. Odstąpienie od umowy Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, wyrażając zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej za pośrednictwem Platformy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem.
 8. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Platformy oraz Usługami, a także pytania dotyczące korzystania z Platformy należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej info@zostanaplikantem.pl.
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i wersję przeglądarki internetowej (w przypadku Strony) lub nazwę i model urządzenia mobilnego oraz aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu (w przypadku Aplikacji), a także dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Operator wezwie użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  3. W terminie 30 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Operatorowi, rozpatruje on reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają dodatkowego uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie.
 9. Zmiana i dostęp do regulaminu
  1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianie Regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu na Stronie. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Platformy.
  2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej https://zostanaplikantem.pl, w serwisie internetowym sklepu oferującego Aplikację oraz bezpośrednio w Aplikacji, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 10. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Ta strona używa plików cookies w celach analitycznych. Korzystanie z serwisu bez dokonania zmian ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.
Akceptuję