Regulamin


Dzień dobry!

Zostań aplikantem to platforma, w ramach której możesz rozwiązywać testy przygotowujące do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką i radcowską oraz konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską.

W poniższym regulaminie znajdziesz m.in. zasady nabywania dostępu do odpłatnych materiałów, korzystania z aplikacji, rejestrowania konta, składania reklamacji oraz przetwarzania danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z platformy, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem info@zostanaplikantem.pl.

Pozdrawiamy i życzymy owocnej nauki,
Zespół Zostań aplikantem


§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem,
 3. Przedsiębiorca Konsumencki - osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Przedsiębiorca Konsumencki jest również Użytkownikiem,
 4. Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegające na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z funkcji Platformy, w szczególności możliwości rozwiązywania testów prawniczych, tworzenia fiszek i zapisywania postępów w nauce,
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zostanaplikantem.pl,
 6. Aplikacja – aplikacja mobilna Zostań aplikantem,
 7. Platforma – łącznie Aplikacja i Serwis,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zostanaplikantem.pl/regulations,
 9. Administrator – Jakub Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Ratajczak Software Development, ul. Henryka IV Probusa 7, 02-496 Warszawa, NIP: 5222729164.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Administrator w ramach Platformy świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną, w tym Usługi Odpłatne.
 2. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie na urządzeniach wyposażonych w system Android w wersji od 4.1 lub system iOS w wersji od 12.0.
 3. Do korzystania z Aplikacji konieczne jest jej pobranie z App Store lub Google Play i zainstalowanie na telefonie. Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na instalację Aplikacji na swoim urządzeniu, przechowywanie Aplikacji w pamięci urządzenia oraz na korzystanie z Aplikacji.
 4. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. włączona i zaktualizowana obsługa JavaScript,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 6. Użytkownik może przeglądać zawartość Platformy bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może zamówić Usług Odpłatnych anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Platformie.
 8. Administrator może publikować aktualizacje Aplikacji. Do prawidłowego działania Aplikacji oraz dostępu do wszystkich jej funkcji, niezbędne jest regularne aktualizowanie Aplikacji.
 9. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji oraz korzystania z Serwisu pokrywają Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z podmiotami świadczącymi takie usługi. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych.
 10. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Platformy.
 2. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się założyć konto, Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta. Na koncie przechowywane są dane Użytkownika oraz informacje dotyczące jego postępów w nauce. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Rejestracja konta prowadzi do zawarcia z Administratorem umowy o prowadzenie konta użytkownika. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Użytkownik może w każdej chwili ją wypowiedzieć poprzez usunięcie konta użytkownika. Jeżeli nastąpi to w okresie korzystania przez Użytkownika z odpłatnych funkcji Platformy, Użytkownik utraci możliwość dalszego korzystania z tych funkcji.
 3. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto przesyłając stosowne żądanie do Administratora. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o wykupionych usługach z wykorzystaniem konta, które to informacje Administrator będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy.
 4. Założenie konta jest niezbędne dla złożenia zamówienia oraz korzystania z Usług.
 5. Administrator świadczy także na rzecz Użytkownika Usługi Odpłatne, po ich uprzednim zamówieniu przez Użytkownika.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Administrator podejmuje starania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Platformy. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 8. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@zostanaplikantem.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Platformy, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody podmiotu dysponującego prawami autorskimi do utworu, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Funkcje Platformy

 1. Administrator przewiduje bezpłatną wersję demo mającą ograniczone funkcje. Korzystanie z Platformy bez wykupionych Usług Odpłatnych ma na celu zaprezentowanie funkcji Platformy, jednak nie wszystkie opcje muszą być dostępne w bezpłatnym wariancie.
 2. W celu skorzystania ze wszystkich funkcji Platformy oraz uzyskania dostępu do pełnej bazy pytań i testów, Użytkownik musi nabyć jeden z pakietów Usług Odpłatnych opisanych w Serwisie. Administrator przewiduje pakiety różniące się okresem trwania oraz rodzajem (aplikacja adwokacka i radcowska albo aplikacja sędziowska i prokuratorska).
 3. W celu nabycia dostępu do Usług Odpłatnych oraz korzystania z nich, Użytkownik musi wcześniej założyć konto w Serwisie.
 4. Szczegóły dotyczące działania poszczególnych funkcjonalności dostępnych w ramach Usług Odpłatnych zostały opisane w Serwisie.
 5. Informacje dotyczące postępów w nauce, planów powtórek, przerobionych testów oraz inne powiązane dane, przechowywane są również po upływie wykupionego okresu dostępności Usług Odpłatnych. Wraz z ponownym wykupieniem Usług Odpłatnych, powyższe informacje są znowu dostępne dla Użytkownika w ramach jego konta.

§ 6
Zamówienie

 1. Użytkownik mający konto, może wykupić Usługi Odpłatne opisane w Serwisie. Z poziomu Aplikacji nie ma możliwości wykupu Usług Odpłatnych.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie odpowiedniego pakietu Usług Odpłatnych oraz opłacenie go za pośrednictwem operatora płatności. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem.
 3. Jeżeli Użytkownik posiada kod promocyjny, powinien go podać w formularzu przed złożeniem i opłaceniem zamówienia.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Użytkownika prowadzące do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie Usług Odpłatnych.
 5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 6. Użytkownik uzyska dostęp do zakupionych treści niezwłocznie po autoryzacji płatności przez operatora.
 7. W ramach opłaconych Usług Odpłatnych Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji Platformy wskazanych w Serwisie przez okres odpowiadający zakupionemu pakietowi. Decyzja Użytkownika o niekorzystaniu z Platformy w wykupionym okresie nie stanowi podstawy dla zwrotu jakiejkolwiek części zapłaconego wynagrodzenia.

§ 7
Metody płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
 2. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Jeżeli Użytkownik poprosi o fakturę, zostanie ona doręczona Użytkownikowi drogą elektroniczną.

§ 8
Czas trwania umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług Odpłatnych zostaje zawarta na czas określony odpowiadający okresowi wskazanemu w pakiecie, który Użytkownik zakupił.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Platformy. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć swoje konto w Platformie, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Usunięcie konta uniemożliwia dalsze korzystania z Usług Odpłatnych.
 3. W razie naruszenia opisanego w § 10 ust. 2 Administrator może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji, Użytkownikowi, który wniósł uprzednio opłatę za korzystanie z Usług Odpłatnych, nie przysługuje jakikolwiek zwrot wniesionej płatności - kwota płatności traktowana jest w tym przypadku jako kara umowna za niedozwolone korzystanie z Platformy.

§ 9
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł z Administratorem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (umowy o świadczenie usług).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia Usług Odpłatnych jest nadanie dostępu do płatnych funkcji dostępnych na Platformie.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumenckiemu wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Administrator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenckiego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. W razie odstąpienia od umowy, której przedmiotem są Usługi Odpłatne, w przypadku której Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Administrator zwraca zapłacone przez Użytkownika wynagrodzenie pomniejszone o równowartość płatności za wykorzystany okres.

§ 10
Niedozwolone zachowania

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
  1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
  2. publikowanie na Platformie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
  3. korzystanie z Platformy w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Administratora,
  4. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
  5. korzystanie z treści dostępnych na Platformie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Platformą,
  6. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.
 2. W przypadku niedozwolonego korzystania z Platformy, Administrator może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenie konta użytkownika oraz umowę o świadczenie Usług Odpłatnych, poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika.

§ 11
Odpowiedzialność za wady

 1. Administrator ma obowiązek wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Użytkownik stwierdzi nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Administratora, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Administrator ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Platformy i Odpłatnych Usług.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działań osób trzecich.

§ 12
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. obsługa zapytań kierowanych przez Użytkownika nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe, podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Administratora pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 6. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Administratorem lub zawrzeć umowę.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Użytkownika. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Google Analytics,
  2. Google Ads,
  3. Google Tag Manager,
  4. cookies narzędzi społecznościowych.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej w zakładce „Informacje Prawne” oraz pod adresem: https://zostanaplikantem.pl/privacy-policy.

§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z Serwisu ODR, który dostępny jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Serwis ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen usług wskazanych na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik, który posiada konto użytkownika na Platformie, zostanie poinformowany o każdej planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dalsze korzystanie z konta użytkownika po terminie wejścia w życie zmian oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenckiego jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Platformy będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.
Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji oraz cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z Google Analytics, co zapewnia Google dostęp do informacji gromadzonych w tych plikach. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują wskazanych cookies, uznajemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Możesz określić zasady korzystania z cookies w swojej przeglądarce. Szczegóły: Polityka prywatności.
Ok, rozumiem